Warunki i zasady użytkowania | EUKANUBA

Warunki i zasady użytkowania

Warunki korzystania z serwisu

WARUNKI KORZYSTANIA  Z SERWISU

Ze względu na różne ewentualności i zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przygotowaliśmy warunki korzystania z serwisu (w następujących „Warunkach korzystania z serwisu”), aby chronić użytkowników naszej witryny internetowej i naszą firmę. Korzystając z naszej witryny internetowej potwierdzasz Warunki korzystania z serwisu.

 

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, jesteśmy właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich informacji dostępnych na naszej Witrynie Internetowej, między innymi tekstu, innych elementów pisemnych, obrazów, grafiki, odwzorowań grafiki, zdjęć, plików z obrazem i dźwiękiem oraz elementów interaktywnych (dalej: „Treść”). Cała Treść jest naszą własnością lub posiadamy na nią licencję. Treść podlega prawu autorskiemu, prawom do znaków handlowych i innym prawom własności intelektualnej naszym lub naszych licencjodawców. Wszelkie należące do osób trzecich znaki towarowe obecne na Witrynie Internetowej są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Treść nie może być pobierana, kopiowana, powielana, rozprowadzana, przesyłana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, udostępniana na zasadzie licencji, zmieniania, ponownie wykorzystywana, przywłaszczana, wykorzystywana lub w inny sposób eksploatowana w celach publicznych, handlowych lub innych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Treści, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny.

Każde naruszenie naszych praw autorskich lub wszelkich innych praw własności intelektualnej, w tym praw posiadanych przez osoby trzecie, może prowadzić do wszczęcia przeciwko naruszającemu postępowania karnego lub cywilnego.

 

Ogólne ograniczenia korzystania z serwisu

Niniejszym zobowiązujesz się do:

  • nierozpowszechniania żadnej części niniejszej Witryny Internetowej Spółki na żadnym nośniku bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
  • niewchodzenia do treści udostępnionej na naszej Witrynie Internetowej z użyciem technologii lub środków innych niż udostępniane przez samą Witrynę Internetową lub środki, które w sposób wyraźny w tym celu wskażemy;
  • niemodyfikowania żadnej części naszej Witryny Internetowej lub jej treści;
  • nie(podejmowania prób) obchodzenia, dezaktywacji lub dokonywania innej ingerencji w elementy związane z bezpieczeństwem Witryny Internetowej lub elementy (i), które  zapobiegają użyciu lub ograniczają użycie lub kopiowanie dowolnej treści lub (ii) nakładają ograniczenia na korzystanie z Witryny Internetowej lub treść dostępną na Witrynie Internetowej;
  • niewykorzystywania naszej Witryny Internetowej w celach handlowych lub gospodarczych;
  • niepobierania w sposób trwały lub tymczasowy, kopiowania, przechowywania w pamięci lub dalszego rozprowadzania żadnej treści naszej Witryny Internetowej.

 

Odpowiedzialność

Przedstawiamy najnowsze, prawidłowe i jasno sformułowane informacje w zakresie, w jakim jest to możliwe. Niemniej jednak może dojść do powstania nieumyślnych błędów w treści informacji. W szczególności nie przyjmujemy odpowiedzialności za omyłki pisarskie oraz za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji przedstawionych na naszej Witrynie Internetowej.

Informacje i dane udostępnione na naszej Witrynie Internetowej mogą się od czasu do czasu zmieniać bez uprzedzenia. Usługi, informacje i dane udostępnione na naszej Witrynie Internetowej przekazywane są w zakresie znanym użytkownikowi i nie udzielamy w odniesieniu do nich żadnych gwarancji.

W zakresie, w jakim linki lub wskaźniki do Witryn Osób Trzecich zawarte są na naszej Witrynie Internetowej, nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne informacje, komunikaty i materiały zawarte na linkowanych Witrynach Internetowych lub w linkach zawartych na linkowanych Witrynach Internetowych. Oświadczamy, że nie musimy zgadzać się z treściami i/lub opiniami dowolnej osoby trzeciej, zawartymi na linkowanej Witrynie Internetowej.

Korzystając z naszej Witryny Internetowej, przyjmujesz wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z tej Witryny Internetowej, w tym wszelkie ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych przez wirus, oprogramowanie lub inny plik, który może zostać przekazany lub aktywowany za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej lub poprzez Twoje wejście na nią.

Spółka nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie Witryny Internetowej Spółki oraz w żadnym razie nie będzie odpowiadać za naruszenia praw osób trzecich.

Z wyjątkiem szkód powstałych z naszej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie specjalne, incydentalne, lub wynikowe, między innymi utratę korzyści, zakłócenia procesów gospodarczych lub naruszenie oprogramowania lub danych elektronicznych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z Witryny Internetowej Spółki.

 

Postanowienia różne

Spółka zastrzega sobie prawo do doraźnej zmiany Warunków.

 © Spectrum Brands (UK) Ltd, 2018

 

Dane osobowe

W odniesieniu do danych osobowych i danych związanych ze Spółką stosuje się wytyczne Spółki w sprawie ochrony danych.